• 05:00 ngày 29/03
  Chile vs Venezuela Đang xem


 • 05:00 ngày 29/03
  Trin. and Tobago vs Mexico Đang xem


 • 07:45 ngày 29/03
  Brazil vs Paraguay Trực tiếp


 • 08:05 ngày 29/03
  Panama vs USA Trực tiếp


 • 09:15 ngày 29/03
  Peru vs Uruguay Trực tiếp


 • 12:00 ngày 29/03
  Tahiti vs Papua New Guinea Trực tiếp